فرهنگی

علمی

اجتماعی

چرا رومی‌های باستان این‌قدر اندام تناسلی مردانه می‌کشیدند؟

نوجوان‌هایی که پنهانی تصویری می‌کشند و به آن می‌خندند، بناهایی که به شکل اندام جنسی مردانه ساخته شده‌اند و جمع‌آوری بزرگترین کلکسیون اندام‌های تناسلی پستانداران نر در کشور ایسلند، همه گواه بر این است که انسان‌ها به شکل اندام جنسی مردانه توجه خاصی دارند. این موضوع در همه‌جای جهان مشهود است و البته محدود به زمان هم نیست. شهرها و روستاهای امپراطوری…
ادامه مطلب ...